C-TV Technology A/S

Med mindre der foreligger anden skriflig aftale, leverer C-TV Technology A/S (C-TV) alle leverancer på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

1. Tilbud og accept:

Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra C-TV skal accepteres senest 8 dage efter tilbuddets afgivelse, medmindre anden accept frist fremgår af tilbuddet. C-TV kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med C-TV.

2. Levering:

Levering sker ab fabrik, således at køber bærer risikoen for enhver hændelig begivenhed af enhver art, der rammer varen herefter. Dette gælder uanset om C-TV ifølge aftale afholder udgifterne til varens transport. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod skader, der rammer varen efter levering. C-TV forbeholder sig ret til at foretage delleveringer, medmindre andet er aftalt ved købet.

3. Pris:

Gældende listepris. C-TV forbeholder sig ret til ændringer uanset årsag og uden forudgående varsel. Alle priser er ekskl. moms.

4. Betaling:

I henhold til aftale som anført på forsiden af tilbud, ordrebekræftelse og faktura (p.t. 8 dage netto) Efter forfaldstid debiteres renter som anført på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura.

5. Ekspeditionsgebyr:

C-TV har ingen ekspeditionsgebyr ved ordrer.

6. Emballage:

Emballage faktureres separat (p.t. kr. 50,- pr. colli). Engangsemballage tages ikke retur.

7. Leveringstider:

Leveringstiden fastsættes i videst muligt omfang efter købers ønske. C-TV påtager sig ingen forpligtelse til nøjagtigt at overholde opgivne leveringstider. Leveringstiden er fastsat under forbehold af, at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelse i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelses beføjelser gældende. Køber er således eksempelvis ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

8. Returnering:

Leverede lagervarer tages kun retur efter forudgående aftale og bilagt kopi af følgeseddel. Kreditering sker med 80% af den fakturerede værdi. Dette forudser dog, at varerne er kurante - herunder at salgsemballagerne ikke er beskadigede - og at levering er sket for mindre end 6 måneder siden. For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnerings omkostningerne afholdes for købers regning. Specielt forarbejdede emner og specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

9. Ejendomsforbehold:

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos C-TV indtil hele købesummen med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. 

10. Mangler:

Såfremt varen eller dele heraf er defekt på grund af materialefejl, fabrikationsfejl eller C-TV ´s mangelfulde arbejde, yder C-TV i en 12 måneders periode regnet fra leveringsdagen erstatning svarende til varens fakturerede pris eller foretager vederlagsfrit omlevering eller reparation af varen eller dele heraf efter C-TV ´s valg. C-TV ´s ansvar er udtrykkeligt begrænset til en ovenfor anførte erstatning eller omlevering eller reparation, og C-TV kan ikke gøres ansvarlig for direkte eller indirekte skader eller tab, derunder driftstab, avancetab, tidstab og lignende. I C-TV ´s salgsmateriale er de formål angivet, hvortil det enkelte produkt er anvendeligt. Anvendes det pågældende produkt til andre formål, eller udsættes det for påvirkninger, der ikke er anført i salgsmaterialet, er C-TV fuldstændig ansvarsfri. C-TV ´s ovennævnte ansvar er betinget af, at der straks reklameres efter konstatering af fejl.

11. Reklamation:

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om varen er kontraktmæssig. Eventuelle reklamationer over leverede varer skal ske straks og senest 8 dage efter levering fra C-TV.

12. Annullering af ordrer:

Købers ønske om annullering af ordrer skal meddeles C-TV skriftligt. Såfremt det drejer sig om varer, som C-TV normalt ikke lagerfører, kan annullering ikke finde sted, medmindre C-TV ´s skriftlige accept foreligger. Køber faktureres fragtomkostninger samt 20% af varens værdi.

13. Produktansvar:

C-TV er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af C-TV eller andre, som CTV har ansvaret for. Erstatning kan aldrig overstige det ifølge dansk ret til enhver tid gældende erstatnings-niveau. C-TV er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, som indtræder, mens salgsgenstanden er i køberens besiddelse. C-TV er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. I øvrigt er C-TV ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade, dog kan C-TV ´s samlede ansvar aldrig overstige kr. 1.000.000,- inkl. renter og omkostninger pr. skade. C-TV er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab såsom driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I den udstrækning C-TV bliver pålagt produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde C-TV skadesløs i samme omfang, som C-TV ´s ansvar er begrænset efter nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. C-TV og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af salgsgenstanden. SPECIELT RELININGS FORBRUGSVARER og Punkt-Liner. Relinings forbrugsvarer betragtes som råvarer der skal forarbejdes af håndværkeren selv, det påhviler derfor slutbrugeren som udfører reliningen at kontrollere liner og kalibrerings slange selv, inden ibrugtagning og vurdere om de leverede varer kan benyttes til hver enkelt opgave, C-TV eller dennes forhandler kan ikke på nogen måde drages til ansvar for den færdige relining.

14. Værneting:

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk ret af Retten i Aalborg.